Kể từ tháng 12 đến nay mi cloud của mình bị lổi không sao lưu dữ liệu được mà cũng không xóa được dử liệu cũ khi mình vào cloud nó cứ hiện lên dữ liệu bị hỏng