Không biết tháng nào của 2018 Mimax 2 được lên Oreo 8.0