Mình nghe có tin mà mi max 3 chuẩn bị ra mắt,mà ko bik thông tin cụ thể khi nào về việt nam