bữa em đăng kí có tin nhắn báo chờ mail thông báo địa điểm nhưng chờ mãi chẳng thấy email nào cả.