@TT22.
bạn dùng YouTube pro đi ổn lắm như Youtube thường có video short.

mình dùng thấy vanced này ngon hơn