Bản này hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt và thêm nhiều lối tắt lên màn hình chính. Ae phát hiện tính năng mới xin mời comment