คราวนี้ปุ่มใช้งานใช้ได้เเต่ปุ่มกลางอย่างเดียวลำไยมากคะ เวลาจะกดไปหน้าเดิมซึ่งเเต่ก่อนจะกดแถบล่างง่ายๆคราวนี้ต้องไปกดย้อนกลับที่มุมซ้ายบนมันไม่ถนัดเลยเสียเวลา ปกติแถบล่างต้องมีปุ่มซ้าย ปุ่มกลาง ปุุ่มขวา อยากจะให้มันใช้งานได้เหมือนเเอนดรอยทั่วๆไป ำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำ