6317177312
ra nắng xem có bị mờ không,nếu mờ thì đã thay. đó là cách nhận biết của tui

mình nghĩ ra nắng màn nào mà chả mờ :v