Sao bản vá lỗi này nó bắt wifi kém thế. Em hiện k vào dc luôn trong khi đó tv xem đùng đùng