E đồng bộ nhưng k có nhật ký cuộc gọi, tin nhắn mới không đồng bộ