In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Redmi Note

[Ogłoszenie] Mi-sje Społeczności - Ekran

2019-03-25 19:45:45
7306 60
Fani Mi,
Startujemy właśnie z nowym konkursem, który będzie podzielony na 7 misji. Informacje o nich opublikujemy co poniedziałek! Przygotujcie się więc na aż 7 tygodni zabawy.


Jak sami wiecie, Redmi Note 7 posiada duży ekran o przekątnej 6,3 cala FHD+ z wcięciem w kształcie kropli. Ekran jest chroniony przez Corning® Gorilla® Glass 5. Telefon jest dzięki temu do 4 razy bardziej odporny na upadki.  

Czas rozpocząć misję numer 1 ;)

Na czym polega misja?
Zrób zdjęcie na którym widać Ciebie oraz ekran Twojego smartfona (uwaga! posiadanie Redmi Note 7 nie jest wymagane w tym konkursie!). Następnie opublikuj zdjęcie w komentarzu pod tym tematem. Na ekranie może być wyświetlany obraz, który się kompnuje z tłem. A może pokaż nam do czego Ty używasz ekranu telefonu? To może być naprawdę wszystko! Liczymy na Waszą kreatywność!

Od kiedy do kiedy?
Od 25.03.219 do 1.04.2019

Co z nagrodą?
Nagrodą w konkursie jest nowy Redmi Note 7 w wersji 4/64GB!

Na co czekacie!? Bierzcie telefony w dłoń i róbcie zdjęcia!

REGULAMIN KONKURSU „Mi-sje Społeczności - Ekran”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Mi-sje Społeczności - Ekran”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Xiaomi Technology (Polska)Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, REGON: 38111976300000, NIP:5213838221, KRS: 0000746177 („Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie
https://c.mi.com/index.php w dniach 25 marca 2019 roku od momentu opulibkowania tematu konkursowego do jego zakończenia w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00.
5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Stronie Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości użytkowników.
6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy odprzypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone wzdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu, którego treść jest dostępnana Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Xiaomi Technology(Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratoradanych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.  Zadaniem w Konkursie jest zrobienie kreatywnego zdjęcia na którym widać Uczestnika oraz ekran telefonu.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania zdjęcia przez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp wmiejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 2 kwietnia 2019 roku, nie później niż do godz. 20:00.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, ze ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zdjęć i materiałów zgłoszonych w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do Zdjęcia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zdjęcia i materiał zgłoszony w Konkursie, będzie naruszał prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest telefon Redmi Note 7 w wersji 4GB/64GB o wartości 899 złotych.
2. Komisja konkursowa złożona z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”) wybierze najbardziej kreatywne zdjęcie. Oceniana będzie jakość, pomysł i wykonanie zdjęcia.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Mi Community.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
5. Zwycięzcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
6. Zwycięzca Konkursu w wiadomości prywatnej jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania Nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzca Konkursu powinien podać powyższe dane w wiadomości prywatnej Strony Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w Konkursie.
7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
8. Organizator wyda Nagrodę wyłączniena terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 30 (trzydziestu) dni roboczych. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody oraz braku podania przez Zwycięzcę danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
10. Do Nagrody, o której mowa w punkcie 1 Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy niewystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
12. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
13. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na następujący adres : Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o.,ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej Strony Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, ID serwisu Mi Community, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatoraza pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14(czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcietrwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 25 marca 2019 roku.
2019-03-25 19:45:45
Favorites43 RateRate

Master Bunny

Batisto999 | from app

#1

Interesujące wyzwanie
2019-03-26 19:11:29
Invalid floor, the posts have been deleted #2

Rookie Bunny

YaraZ | from app

#3

Logiczne że dla zwycięzcy chyba że z takiego podatku będzie zwolniony, ech.
2019-03-27 01:02:50
Invalid floor, the posts have been deleted #4
Niecały miesiąc pozostał do Mortal Kombat 11...

Zdjęcie robione jedynym ziemniakiem, który mam, a nie jest moim wysłużonym, czteroletnim Samsungiem Note 4.

Czy Note 7 Pro będzie dostępny w PL?
2019-03-27 01:39:34

Pro Bunny

Cresden Author | from app

#6

Nawrócony?
Czy nagroda jest przyznawana dla zwycięzcy każdej misji, czy też jedna po zakończeniu wszystkich ...

Co tydzień można wygrać Redmi Note 7, więc dla zwycięzcy każdej misji jest Redmi Note 7.
2019-03-27 01:50:09

Rookie Bunny

Dramall | from app

#7

Mój RN7 kupiony w przedsprzedaży. Świetny telefon. Żona zazdrości i chętnie by przygarnęła najlepiej w kolorze Nebula Red
2019-03-27 01:51:32
Invalid floor, the posts have been deleted #8

Rookie Bunny

Krzyś | from app

#9

Mój telefon używam w pracy to redmi 4 a ale przydałby się nowy redmi Note 7
2019-03-27 03:05:25
Invalid floor, the posts have been deleted #10
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

Cresden

Pro Bunny

 • Followers

  1168

 • Threads

  208

 • Replies

  239

 • Points

  2505

3 Days Check-In
Newbie Member
MIUI 10
Golden Mi Bunny
Master of Speed
Mi Community Polska
Halloween z Mi!
Mi 8 Pro na medal!
10 milionów pobrań
Community Advisor
10000 użytkowników na Społeczności Mi!
Mi Explorers Challenger
Święta z Mi!
Throw Back with Mi 2018
Name The Color
Znajdź króliczki
Wymyślamy ksywkę
Wielkanoc z Mi
20k użytkowników!
ShotByMi
Złoty Mi Band
Świętujemy dzień X-Men!
Xiaomi Experience Zone
Którym bohaterem jesteś?
Mi 9T
Fortune 500!

Read moreGet new

Mi Comm APP

Stay updated on Mi Products and MIUI

Copyright©2010-2020 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policy
Quick Reply To Top Return to the list