Mọi người có thấy sao khi cập nhật lên 9 thì độ sáng giảm thấy rõ phải không ạ. Lúc 8 thì dưới 50 vẫn rất sáng. Sau khi cập nhật lên 9 thì phải nâng lên 66% mới rõ ạ. Có ai bị như mình không ạ.