In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Nowości

[Ogłoszenie] Oglądaj livestream i zgarnij nagrody!

2019-03-11 22:57:59
5611 12
Fani Mi, jeśli nie udało Wam się zgarnąć zaproszenia na event, to nic straconego! Wciąż możecie uczestniczyć w premierze.

14 marca o godzinie 19:00 odbędzie się livestream z wydarzenia. Oglądając livestream, co jakiś czas pojawi się pytanie, a pierwsza osoba, która odpowie poprawnie na pytanie zgarnie nagrodę!

Co to za nagroda?
Niespodzianka! Jednakże już teraz możemy Wam zdradzić, że wartość pojedynczej nagrody-niespodzianki to prawie 300 złotych!

Jak wygrać?
Co jakiś czas w sekcji "live updates" pod streamem. Wygra pierwsza osoba, która napisze na czacie poprawną odpowiedź. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku.


Zapiszcie się na stronie, by otrzymać powiadomienie o starcie wydarzenia oraz pamiętajcie by uważnie śledzić livestream!
Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „Livestream”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Livestream”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Xiaomi Technology (Polska)Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, REGON: 38111976300000, NIP:5213838221, KRS: 0000746177 („Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://event.mi.com/pl/live2019/PolandLaunch w dniu 14 marca 2019 roku od momentu rozpoczęcia livestreamu nie wcześniej niż o godzinie 19:00 do jego zakończenia.
5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Stronie Konkursu jest jednoznaczne zpodaniem go do wiadomości użytkowników.
6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy odprzypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone wzdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu, którego treść jest dostępnana Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzintych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Xiaomi Technology(Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będąprzetwarzane wyłącznie celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratoradanych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadaniem w Konkursie jest odpowiedzenie poprawnie na jedno z 7 pytań, które zostaną opublikowane w trakcie livestreamu w sekcji liveupdate znajdującej się pod odtwarzaczem.
a) Odpowiedź należy napisać na czacie znajdującym się obok odtwarzacza livestreamu.
b) Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku, gdy Uczestnik odpowie najszybciej na dwa lub więcej pytań, nagrodę otrzyma kolejna osoba, która udzieliła poprawną odpowiedź.
c) Uczestnik otrzyma nagrodę w momencie, kiedy jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na jedno z zadanych pytań.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania komentarzaprzez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatoraniewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób,aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 15 marca 2019 roku, niepóźniej niż do godz. 20:00.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału wKonkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do Zdjęcia niesą obciążone na rzecz osób trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie jest 7 nagród-niespodzianek, każda o wartości do 300 złotych. Wszystkie nagrody-niespodzianki są identyczne.
2. Komisja konkursowa złożona z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”) wybierze 7 Uczestników konkursu na podstawie sygnatury czasowej napisania odpowiedzi na czacie.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Mi Community.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
5. Zwycięzcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu w wiadomości prywatnej są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania Nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzca Konkursu powinien podać powyższe dane w wiadomości prywatnej Strony Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności doczynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgodyswojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w Konkursie.
7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
8. Organizator wyda Nagrodę wyłączniena terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwemfirmy kurierskiej do 30 (trzydziestu) dni roboczych. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody oraz braku podaniaprzez Zwycięzcę danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
10. Do Nagrody, o której mowa w punkcie 1 Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy niewystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
12. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodniez postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
13. Każdy zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na następujący adres : Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o.,ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej Strony Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu –imię i nazwisko, ID serwisu Mi Community, adres korespondencji, numer telefonu orazdokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatoraza pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14(czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcietrwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 11 marca 2019 roku.


2019-03-11 22:57:59
Favorites24 RateRate

Master Bunny

seiso | from app

#1

bedziem patrzec ;)
2019-03-12 06:02:03
miło_mi

Semi Pro Bunny

Anakoris | from app

#2

oho bedzie sie dzialo
2019-03-12 12:51:55

Pro Bunny

D4ni3l | from app

#3

Mam nadzieje, że nie będzie żadnych problemów technicznych ;D
2019-03-12 15:49:14
Oooo czekamy w takim razie!
2019-03-12 15:56:20

Pro Bunny

Kastor | from app

#5

trza będzie pamiętać
2019-03-12 23:27:31

Master Bunny

TeDe | from app

#6

Przypomnienie ustawione..
2019-03-12 23:32:09

Pro Bunny

vidler | from app

#7

serwery padną dla tych nagród
2019-03-13 00:03:39

Beta Team

K4r0lSz | from app

#8

Szkoda, że nie było konkursu w czasie Livestream'a z MWC.
2019-03-13 01:11:54
Satisfied user of Xiaomi devices:
Mi9, Mi5, Mi Band 2 and much more

Advanced Bunny

Jacek1205 | from app

#9

Będzie ciekawie
2019-03-13 14:27:07

Advanced Bunny

sobol181411 | from app

#10

gdzie będzie można obejrzeć livestream?
2019-03-14 21:45:29
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

Cresden

Pro Bunny

 • Followers

  1207

 • Threads

  208

 • Replies

  167

 • Points

  2437

3 Days Check-In
Newbie Member
MIUI 10
Golden Mi Bunny
Master of Speed
Mi Community Polska
Halloween z Mi!
Mi 8 Pro na medal!
10 milionów pobrań
Community Advisor
10000 użytkowników na Społeczności Mi!
Mi Explorers Challenger
Święta z Mi!
Throw Back with Mi 2018
Name The Color
Znajdź króliczki
Wymyślamy ksywkę
Wielkanoc z Mi
20k użytkowników!
ShotByMi
Złoty Mi Band
Świętujemy dzień X-Men!
Xiaomi Experience Zone
Którym bohaterem jesteś?
Mi 9T
Fortune 500!

Read moreGet new

Mi Comm APP

Stay updated on Mi Products and MIUI

Copyright©2010-2021 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Quick Reply To Top Return to the list