Mong mi liên tục cập nhật bản romr lên tốt hơn hiện tai