1619226551
không, cài rom Miui lậu thì được

sao cài được bạn.