In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Ogłoszenia

[Xiaomi] [KONKURS] 10 000 zarejestrowanych użytkowników. Dziękujemy!

2018-12-06 22:03:24
4229 134

Fani Mi,

Polska społeczność Xiaomi wystartowała stosunkowo niedawno. Nie minęły jeszcze pełne 3 miesiące, a już mamy ponad 10 000 zarejestrowanych użytkowników na forum!

Jest to niesamowita liczba. Z tej okazji postanowiliśmy podziękować Wam pamiątkowym medalem. Oto on:


Co trzeba zrobić, żeby go otrzymać? To proste - skomentuj ten temat. Napisz co skłoniło Cię do dołączenia do Mi Community!

Jeszcze raz: DZIĘKUJEMY!

Ale to wszystko? Nie! Mam dla Was konkurs z tej okazji! Do wygrania są:
1 miejsce Redmi Note 5
2 miejsce Redmi 6A
3 miejsce Mi Band 2

Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć nagrody? To proste! Dziś są Mikołajki, a to kolejny powód do świętowania. Napiszcie w komentarzu kogo chcielibyście obdarować i dlaczego. Kreatywność jest dodatkowo nagradzana :)

REGULAMIN KONKURSU „10 000 uczestników”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „10 000 uczestników”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, REGON: 38111976300000, NIP: 5213838221, KRS: 0000746177 („Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu oficjalnej strony społecznościowej Xiaomi na stronie https://c.mi.com/ w dniach od 06 grudnia od momentu opublikowania postu konkursowego do 10 grudnia 2018 r. do godziny 11:59:59.
5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Stronie Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości użytkowników.
6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu, którego treść jest dostępna na Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadaniem w Konkursie jest napisanie komu i dlaczego chcesz podarować prezent na Mikołajki.
Żeby wziąć udział w konkursie należy opublikować komentarz pod postem konkursowym. Każdy Uczestnik może opublikować tylko 1 (jeden) komentarz.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania komentarza przez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 12 grudnia 2018 roku, nie później niż do godz. 20:00.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do Zdjęcia nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5
NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie są smartfony Xiaomi Redmi Note 5 Black w wersji 4/64, o wartości 1049 zł, Redmi 6A Gold w wersji 2/16, o wartości 499 zł, oraz urządzenie Mi Band 2 o wartości 99 zł (Nagrody)
2. Nagrodę w Konkursie otrzyma trzech Uczestników wyłonionych przez komisję konkursową złożoną z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”).
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, opublikują swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia regulaminu.
4. Nagrodę otrzymają Uczestnicy, którzy decyzją Komisji Konkursowej napisali najlepsze i najbardziej kreatywne komentarze. („Zwycięzcy”).
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Mi Community.
6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
7. Zwycięzcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
8. Zwycięzcy Konkursu w wiadomości prywatnej są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania Nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzca Konkursu powinien podać powyższe dane w wiadomości prywatnej Strony Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w Konkursie.
9. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
10. Organizator wyda Nagrodę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 30 (trzydziestu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Stronach Konkursu. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
11. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody oraz braku podania przez Zwycięzcę danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
13. Do Nagrody, o której mowa w punkcie 1 Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
15. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
16. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na następujący adres : Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej Strony Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, ID serwisu Facebook, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia Regulaminu oraz ewentualne roszczenia Uczestników wobec Organizatora.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, prowadzony, współprowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani z nim związany.
7. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2018 roku.

2018-12-06 22:03:24
Favorites42 RateRate

Advanced Bunny

Bartek Chmiel | from mobile

#1

Telefonem lub opaską chciałbym obdarować mojego najlepszego przyjaciela, który wspierał mnie zawsze w bardzo trudnych sytuacjach. Jestem pewny, że by się ucieszył, bo jego stary iPhone już nie daje sobie rady :)
2018-12-06 22:15:45
Super. Brawo. Gratulacje!
2018-12-06 22:19:34
Co skłoniło mnie to dołączenia.... - bo lubię Xiaomi :D
Od dość dawna należę do zagranicznej grupy (odpowiednika), ale to jednak nie to samo...
Brak tam wypowiedzi w Naszym języku, dlatego bardzo ucieszyła mnie wiadomość o PL wersji serwisu.
Teraz staram się codziennie tu zaglądać i czytać posty.
Bardzo cieszy mnie, że coraz więcej się tu dzieje, coraz częściej organizowane są takie konkursy (lubię zbierać odznaki :p).

2018-12-06 22:34:20
Do Mi Community dołączyłem dzięki betatestom, miałem ten zaszczyt aby w nich uczestniczyć, a zgłosiłem się do nich bo uwielbiam Xiaomi!

Wygraną nagrodą obdarowałbym moją siostrę albo mamę, chciałbym aby poznały naszą ulubioną markę Xiaomi i skorzystały z wielu możliwości jakie daje. Zbliżają się też święta i byłby to super prezent, na pewno któraś z nich byłaby bardzo zadowolona, a ja szczęśliwy z tego, że mogłem im wręczyć taki prezent :D
2018-12-06 22:37:12
Co do drugiej części (konkursu) - wprawdzie pisałem to już gdzie indziej, ale co tak :)

Gdybym mógł obdarować kogoś tak wspaniałym prezentem - wybrałbym ..... moją kochaną, młodszą siostrę.

Straszny z niej pechowiec i jej Redmi 4x przeszedł już tyle że .... szkoda gadać :).

Ostatnio w wakacje łowiła ryby na molo.
Siedziała na krześle a telefon miała na kolanach.
Nagle czuje że coś ciągnie za wędkę!
Spławika nie widać, więc czym prędzej zrywa się na równe nogi i ciągnie.... po czym słyszy donośne "CHLUP".
Po chwili uświadamia sobie co się stało i zapomina o rybie.
Wskakuje do wody i nurkuje w poszukiwaniu telefonu.
Udało się jej go wyłowić, ale.... nie skończyło się happy end'em.
Telefon trafił do serwisu, wymienili wyświetlacz i coś tam jeszcze i telefon zaczął działać.... ale na krótko po niedługo potem rzuciła plecakiem w szkle, zapominając że telefon jest w środku.
Nie muszę chyba mówić jak to się skończyło....

Tak więc nowy telefon byłby dla niej idealnym prezentem i na pewno bardzo BARDZO by ją uradował.
2018-12-06 22:42:40
I ja dołączyłam do MiCommunity dzięki beta testom. Ucieszyła mnie ta informacja, że w końcu zostaliśmy uwzględnieni.

Wygraną nagrodą obdarowałabym swoją córkę. Po bardzo trudnym roku jaki ją (i mnie, jako rodzica) minął chciałabym sprawić jej jeszcze jeden powód do uśmiechu - właśnie wygrana.
2018-12-06 22:47:16
MILover.

https://www.facebook.com/fotogoszka/ - moja radosna mobilna twórczość :-D

Master Bunny

XaeroPL | from app

#7

Do  Mi Community  dołączyłem, być na bieżąco z Xiaomi
2018-12-06 22:47:52

Semi Pro Bunny

Odyn | from app

#8

Dołączyłem ponieważ mam sentyment do tej marki. Solidny sprzęt za nie wielką cenę oraz szeroki asortyment produktów , niewątpliwie jest z czego wybierać. No i głównym powodem było to że forum jest w naszym ojczystym języku. No i jest jeszcze  swego rodzaju poczucie należności do rodziny wszyscy są mili pomocni i nikt nikogo nie obraża. no i zachęca również fakt że są organizowane coraz częściej konkursy z solidnymi nagrodami ulubionej marki                                                              A obdarować chciałbym kolegę Kamila , użytkownika iPhona. Z nadzieją na to że w końcu zrozumiałby swój błąd i w końcu się przyznał że przepłacił . Kto wie może spodobały by mu się inne sprzęty jak mi band którego miałem okazję ostatnio zakupić  Pozdrawiam wszystkich użytkowników i członków rodziny MI
2018-12-06 23:00:24
Do dołączenia skłoniły mnie Beta testy, w których brałem udział oraz możliwość współtworzenia Polskiego Community związanego z marką Xiaomi, którą bardzo lubię.

Chciałbym nagrodzić mojego trenera za cierpliwość do mojej osoby.
Nie jest tani jak Xiaomi, jednak jakość treningów jest na najwyższym poziomie w czym widzę analogię względem marki - solidnie wykonana praca.
2018-12-06 23:07:01
Nigdy nie łykaj na noc jednocześnie pigułki na sen i na przeczyszczenie.

Pro Bunny

Luksus | from app

#10

Do Mi Community dołączyłem gdy pojawiła się polska wersja. Czasami piszę recenzje i jednym ze smartfonów był Xiaomi, dzięki czemu zapoznałem się z marką i polubiłem nakładkę Miui. Ja bym dziś obdarował Świętego Mikołaja za jego moc prezentów jakie dostałem
2018-12-06 23:10:31
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

Cresden

Pro Bunny

 • Followers

  1207

 • Threads

  208

 • Replies

  167

 • Points

  2437

3 Days Check-In
Newbie Member
MIUI 10
Golden Mi Bunny
Master of Speed
Mi Community Polska
Halloween z Mi!
Mi 8 Pro na medal!
10 milionów pobrań
Community Advisor
10000 użytkowników na Społeczności Mi!
Mi Explorers Challenger
Święta z Mi!
Throw Back with Mi 2018
Name The Color
Znajdź króliczki
Wymyślamy ksywkę
Wielkanoc z Mi
20k użytkowników!
ShotByMi
Złoty Mi Band
Świętujemy dzień X-Men!
Xiaomi Experience Zone
Którym bohaterem jesteś?
Mi 9T
Fortune 500!

Read moreGet new

Mi Comm APP

Stay updated on Mi Products and MIUI

Copyright©2010-2021 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Quick Reply To Top Return to the list