Đầu tiên các bạn dọn dẹp xong r xoá dữ liệu liên quân, mở liên quân lên tải đến màn hình đăng nhập. R vào lại dọn dẹp chọn 3 file của liên quân thêm vào danh sách ngoại lệ ( có 4 file nhưng chỉ có 3 file được thêm, file kia ko thêm đuoc)