Nông Duyên
đang 9.2 vẫn rất ngon. pin tốt hiệu năng vừa phải.
đã lên 9.5 nhưng lên trải nghiệm r ...

cho hỏi làm sao về 9.2 ạ