Ông ơi, ng ta nói chơi "trội" chứ chơi chọi là vỡ đầu á