mình gửi tin nhắn ngoài không thành công...xin cho biết cách cài đặt ạ