Cảm ơn bạn, mình mong có thêm phần tùy chọn cài đặt luôn khi mở trình tin nhắn giống như tùy chọn cài đặt khi mở trình danh bạ khi ở chế độ màn tràn cạnh (trong bản cập nhật rom tiếp theo)