giờ mới biết cơ nhiều bộ gõ như vậy...  nhưng xài quen cái nào thì votet cái đó thôi à