Pasledniy abnavleniii 9.5 menya bataraye ocen ploxa saxrsnyat. Niznay zacem