สุดยอดมาถึงจุดนี้ จาก กลุ่มคนเริ่มต้น แต่ ไม่กี่คน