QuanSoKhanh
Bé Trang - Uyên nhi đi đâu cũng có quà

anh ới...
lần đầu tiên em nhận được quà của Mi đấy. thề luôn.