mình cũng ở ĐN nhưng nay lại không về được để tham gia