ráng đợi đến chu kỳ là tháng 6 2018 xem như thế nào