không có đâu bạn ạ. Vào cài đặt rồi chọn thủ công thôi