một bài viết hữu ích. bạn làm thêm vài bài nữa của mấy nước còn lại đi