ขอรอม mi5x หน่อยคลับ ผมลงรอมจีน อยากได้รอม Global คืน หาโหลดก็ไม่เจี