coi chừng lỗi pin. cẩn thận kẻo nổ đấy. đem ra tiệm kêu nó xem pin thử đi