sao lưu dữ liệu rồi khôi phục cài đặt gốc lại xem sao