Xinxinee
máy tui đag chờ cập nhật mui 13 mới fix lỗi bjo lỗi nặg lắm

ông có bị máy cái nút điều hướng k