Hên là bạn không khoá khi ở một bản rom khác, mén thì brick máy rồi!