mai văn Độ
k30 5G là rom gì nhỉ

Nếu mua máy mới full box thì mặc định nó dùng rom China.