up đi bạn lên 12.5.8 có mở rộng RAM nè mà chưa biết thực dụng ra sao