6488064999
up đi bạn lên 12.5.8 có mở rộng RAM nè mà chưa biết thực dụng ra sao

12.5.3 cũng có mở rộng ram mà