Etar mane ki,,, phone er ki khoti hoise?
Amar ki koronio?