A Lite story เรื่องราวเล็กๆในทุกๆวัน ล้วนมีความหลากหลาย สะสมประสบการณ์ กระบวนความคิด เก็บทุกอารมณ์ ความรู้สึก ตกผลึกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่ไม่มีวันลืม #Xiaomi11Lite5GNE  #OwnYourStyle