เลือก"Floating in the air"  ความอิสระที่จะก้าวออกไปยังพื้นที่ใหม่ๆ และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น
#Xiaomi11Lite5GNE  #OwnYourStyle