ยัวัวัยุยีงรบะม่ฝะใรภรพพ่ใพ.ระร.ภน
ภรฝม่ีพีพใภรใพรใพร.พี.พ.ร