Mình thực sự kêu bạn đi mua máy mới đi, chứ dòng Xiaomi mấy tháng gần đây tối ưu pin rất kém.