Chia màn hình thì làm y này bác<br>
https://youtu.be/sQb8Iloebv0