Huynh Thuy Hang
loa thoại là loa trên hay dưới bạn

loa trên ạ