đơn giản là bật lại thôi, mỗi khi bạn quét bảo mật nó tự ẩn nhé