Được nha bạn, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa