Bạn thử xoá hết dữ liệu trình gọi điện rồi update lên bản mới nhất thử xem sao!