note 8 lần nào cũng chậm chạp, mong lần này có update sớm. note 7 và note 8 pro lên hết rồi, tủi thân