B&W thru Mi. The stories told thru photos even without colours.