máy mình cũng bị nên khi chơi game mình chặn thanh thông báo luôn